MÔI TRƯỜNG XANH

Mô hình môi trường xanh được xây dựng với mục đích giúp học sinh Tiểu học hiểu được khái niệm nhà kính, tác dụng giữ nhiệt của nhà kính, mô tả các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng giữ nhiệt của khí quyển như màu sắc, hình dạng, chất liệu của bề mặt đất, nước và thực vật
Danh mục thiết bị, phần mềm:

– Hệ thống ngôi nhà xanh

– Thiết bị thí nghiệm khoa học Labdisc Enviro và phần mềm Globilab & Globiworld

– Thư viện tài nguyên học liệu khoa học vô tận Twig-World

– Trung tâm dữ liệu và kết nối InteliBox

– Máy tính bảng Datamini TR10RS1

– Tủ lab di động khoa học

– Dụng cụ phục vụ thí nghiệm khoa học