Ổ cứng (HDD) nâng cấp Máy chủ Dell

HDD Option for Server Dell
 

 

HDD Non Hotplug
 T30,T130,R230, R330

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive, CusKit (Dành riêng cho T30)
500GB 3.5″ 7.2K RPM SATA II 3.5 ” Hard Drive – Non Hotplug
1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive
2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive
4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDD HotPlug
 Server Dell 11G, 12G & 13G 

300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR
300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, 3.5in HYB CARR
500GB 7.2K RPM SATA 3.5″ Hot Plug Hard Drive
500 GB 7.2K RPM SATA 2.5″ Hot Plug Hard Drive
600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR
600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR
1TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G,CusKit
1TB 7.2K RPM NLSAS 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
1TB 7.2K RPM SATA 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G
1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
1.2TB 10K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR,CusKit
1.8TB 10K RPM SAS 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit
1.8TB 10K RPM SAS 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR,CusKit
2TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G,CusKit
2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5″ Hot Plug Hard Drive
2TB 7.2K RPM NLSAS 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, Cus Kit
4TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G,CusKit
4TB 7.2K RPM NLSAS 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit
6TB 7.2K RPM SATA6 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G,CusKit
6TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CustKit
8TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CusKit
8TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, PI, CusKit
10TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CusKit
10TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CusKit
 

 

 

HDD Solid-State Drive
(Ổ Cứng SSD)

120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, 1 DWPD, 219 TBW, CK
120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,
1 DWPD, 219 TBW, CK
240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, S4600, 3DWPD,1314 TBW, CK
240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR
S4600, 3 DWPD,1314 TBW, CK
480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, S4500, 1DWPD,876 TBW, CK
480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5 Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR,
S4500, 1 DWPD,876 TBW, CK
 

 

 

 

HDD HotPlug
 R440,T440,R540,R640,
T640,R740

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive
2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive
4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

                                                 Giá Liên Hệ