Bài giảng tương tác toán lớp 5

Bài giảng tương tác (BGTT) toán lớp 4 được xây dựng dựa trên phần học sách giáo khoa toán lớp 4 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

BGTT được xây dựng theo từng chủ đề, thiết kế bằng những hình ảnh sinh động, màu sắc đa dạng qua đó tạo cảm hứng trong học tập

Danh mục các bài giảng tương tác học kỳ I

1.      Chương một
Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích
Ôn tập: Khái niệm về phân số
2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
3. Ôn tập: So sánh hai phân số
4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
5. Phân số thập phân
6. Luyện tập
7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
9. Hỗn số
10. Hỗn số (tiếp theo)
11. Luyện tập
12. Luyện tập chung
13. Luyện tập chung
14. Luyện tập chung
15. Ôn tập về giải toán
16. Ôn tập và bổ sung về giải toán
17. Luyện tập
18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
19. Luyện tập
20. Luyện tập chung
21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
23. Luyện tập
24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
25. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
26. Luyện tập
27. Héc-ta
28. Luyện tập
29. Luyện tập chung
30. Luyện tập chung
31. Luyện tập chung
32.    Chương hai
Số thập phân. Các phép tính với số thập phân
I. Số thập phân
Khái niệm số thập phân
33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
34. Hàng của số thập phân.
Đọc, viết số thập phân
35. Luyện tập (Trang 38)
36. Số thập phân bằng nhau
37. So sánh hai số thập phân
38. Luyện tập
39. Luyện tập chung
40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
41. Luyện tập
42. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
44. Luyện tập chung
45. Luyện tập chung
46. Luyện tập chung
47.    II. Các phép tính với số thập phân
1. Phép cộng
Cộng hai số thập phân
48. Luyện tập
49. Tổng nhiều số thập phân
50. Luyện tập
51.    2. Phép trừ Trừ hai số thập phân
52. Luyện tập
53. Luyện tập chung
54.    3. Phép nhân Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
55. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
56. Luyện tập (trang 58)
57. Nhân một số thập phân với một số thập phân
58. Luyện tập (trang 60)
59. Luyện tập (trang 61)
60. Luyện tập chung (trang 61)
61. Luyện tập chung (trang 62)
62. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
63. Luyện tập ((trang 64)
64. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
65. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân
66. Luyện tập (trang 68)
67.    4. Phép chia Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
68. Luyện tập (trang 70)
69. Chia một số thập phân cho một số thập phân
70. Luyện tập (trang 72)
71. Luyện tập chung (trang 72)
72. Luyện tập chung (trang 73)
73. Tỉ số phần trăm
74. Giải toán về tỉ số phần trăm
75. Luyện tập (trang 76)
76. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
77. Luyện tập (trang 77)
78. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
79. Luyện tập (trang 79)
80. Luyện tập chung (trang 79)
81. Luyện tập chung (trang 80)
82. Giới thiệu máy tính bỏ túi
83. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán
về tỉ số phần trăm
84.    Chương ba
Hình học
Hình tam giác
85. Diện tích hình tam giác
86. Luyện tập (trang 88)

Danh mục các bài giảng tương tác học kỳ II

1.      Chương ba: Hình học Luyện tập chung (HK2)
2. Hình thang
3. Diện tích hình thang
4. Luyện tập
5. Luyện tập chung
6. Hình tròn. Đường tròn
7. Chu vi hình tròn
8. Luyện tập
9. Diện tích hình tròn
10. Luyện tập
11. Luyện tập chung
12. Giới thiệu biểu đồ hình quạt
13. Luyện tập về tính diện tích
14. Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
15. Luyện tập chung
16. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
17. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật
18. Luyện tập
19. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
20. Luyện tập
21. Luyện tập chung
22. Thể tích của một hình
23. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
24. Mét khối
25. Luyện tập
26. Thể tích hình hộp chữ nhật
27. Thể tích hình lập phương
28. Luyện tập chung
29. Luyện tập chung
30. Giới thiệu hình trụ.
Giới thiệu hình cầu
31. Luyện tập chung
32. Luyện tập chung
33.    Chương bốn
Số đo thời gian. Toán chuyển động
I. Số đo thời gian
Bảng đơn vị đo thời gian
34. Cộng số đo thời gian
35. Trừ số đo thời gian
36. Luyện tập
37. Nhân số đo thời gian với một số
38. Chia số đo thời gian với một số
39. Luyện tập
40. Luyện tập chung
41.  II. Vận tốc, quãng đường, thời gian Vận tốc
42. Luyện tập
43. Quãng đường
44. Luyện tập
45. Thời gian
46. Luyện tập
47. Luyện tập chung
48. Luyện tập chung
49. Luyện tập chung
50.    Chương năm
Ôn tập
I. Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
Ôn tập về số tự nhiên
51. Ôn tập về phân số
52. Ôn tập về phân số (tiếp theo)
53. Ôn tập về số thập phân
54. Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
55. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
56. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
57. Ôn tập về đo diện tích
58. Ôn tập về đo thể tích
59. Ôn tập về đo diện tích và thể tích (Tiếp theo)
60. Ôn tập về đo thời gian
61.    II Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân Phép cộng
62. Phép trừ
63. Luyện tập
64. Phép nhân
65. Luyện tập
66. Phép chia
67. Luyện tập
68. Luyện tập
69. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
70. III Ôn tập về hình học Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
71. Luyện tập
72. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
73. Luyện tập
74. Luyện tập chung
75. IV Ôn tập về giải toán Một số dạng bài toán đã học
76. Luyện tập
77. Luyện tập
78. Luyện tập
79. Ôn tập về biểu đồ
80. Luyện tập chung
81. Luyện tập chung
82. Luyện tập chung
83. Luyện tập chung
84. Luyện tập chung
85. Luyện tập chung

Giá : 28.457.000 (VNĐ)