Bài giảng tương tác toán lớp 4

Bài giảng tương tác (BGTT) toán lớp 4 được xây dựng dựa trên phần học sách giáo khoa toán lớp 4 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

BGTT được xây dựng theo từng chủ đề, thiết kế bằng những hình ảnh sinh động, màu sắc đa dạng qua đó tạo cảm hứng trong học tập

Danh mục các bài giảng tương tác học kỳ I

1. I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG Ôn tập các số đến 100 000
2. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
4. Biểu thức có chứa một chữ
5. Luyện tập
6. Các số có sáu chữ số
7. Luyện tập
8. Hàng và lớp
9. So sánh các số có nhiều chữ số
10. Triệu và lớp triệu
11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
12. Luyện tập
13. Luyện tập
14. Dãy số tự nhiên
15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
17. Luyện tập
18. Yến, tạ, tấn
19. Bảng đơn vị đo khối lượng
20. Giây, thế kỉ
21. Luyện tập
22. Tìm số trung bình cộng
23. Luyện tập
24. Biểu đồ
25. Biểu đồ (tiếp theo)
26. Luyện tập
27. Luyện tập chung
28. Luyện tập chung
29. II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC
1. Phép cộng và phép trừ
Phép cộng
30. Phép trừ
31. Luyện tập
32. Biểu thức có chứa hai chữ
33. Tính chất giao hoán của phép cộng
34. Biểu thức có chứa ba chữ
35. Tính chất kết hợp của phép cộng
36. Luyện tập
37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
38. Luyện tập
39. Luyện tập chung
40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
41. Hai đường thẳng vuông góc
42. Hai đường thẳng song song
43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
44. Vẽ hai đường thẳng song song
45. Thực hành vẽ hình chữ nhật
46. Thực hành vẽ hình vuông
47. Luyện tập
48. Luyện tập chung
49. 2. Phép nhân Nhân với số có một chữ số
50. Tính chất giao hoán của phép nhân
51. Nhân với 10, 100, 1000,…
Chia cho 10, 100, 1000, …
52. Tính chất kết hợp của phép nhân
53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0.
54. Đề – xi – mét vuông
55. Mét vuông
56. Nhân một số với một tổng
57. Nhân một số với một hiệu
58. Luyện tập
59. Nhân với số có hai chữ số
60. Luyện tập
61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
62. Nhân với số có ba chữ số
63. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
64. Luyện tập
65. Luyện tập chung
66. 3. Phép chia Chia một tổng cho một số
67. Chia cho số có một chữ số
68. Luyện tập
69. Chia một số cho một tích
70. Chia một tích cho một số
71. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
72. Chia cho số có hai chữ số
73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
74. Luyện tập
75. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
76. Luyện tập
77. Thương có chữ số 0
78. Chia cho số có ba chữ số
79. Luyện tập
80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
81. Luyện tập
82. Luyện tập chung
83. Luyện tập chung

Danh mục các bài giảng tương tác học kỳ II

1. Dấu hiệu chia hết cho 2
2. Dấu hiệu chia hết cho 5
3. Luyện tập
4. Dấu hiệu chia hết cho 9
5. Dấu hiệu chia hết cho 3
6. Luyện tập
7. Luyện tập chung
8. Ki-lô-mét vuông
9. Luyện tập
10. Hình bình hành
11. Diện tích hình bình hành
12. Luyện tập
13. Phân số
14. Phân số và phép chia số tự nhiên
15. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
16. Luyện tập
17. Phân số bằng nhau
18. Rút gọn phân số
19. Luyện tập
20. Quy đồng mẫu số các phân số
21. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
22. Luyện tập
23. Luyện tập chung
24. So sánh hai phân số cùng mẫu số
25. Luyện tập
26. So sánh hai phân số khác mẫu số
27. Luyện tập
28. Luyện tập chung
29. Luyện tập chung
30. Luyện tập chung
31. Phép cộng phân số
32. Phép cộng phân số (tiếp theo)
33. Luyện tập
34. Luyện tập
35. Phép trừ phân số
36. Phép trừ phân số (tiếp theo)
37. Luyện tập
38. Luyện tập chung
39. Phép nhân phân số
40. Luyện tập
41. Luyện tập
42. Tìm phân số của một số
43. Phép chia phân số
44. Luyện tập
45. Luyện tập
46. Luyện tập chung
47. Luyện tập chung
48. Luyện tập chung
49. Luyện tập chung
50. Hình thoi
51. Diện tích hình thoi
52. Luyện tập
53. Luyện tập chung
54. Giới thiệu tỉ số
55. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
56. Luyện tập
57. Luyện tập
58. Luyện tập chung
59. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
60. Luyện tập
61. Luyện tập
62. Luyện tập chung
63. Luyện tập chung
64. Tỉ lệ bản đồ
65. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
66. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
67. Thực hành
68. Thực hành (tiếp theo)
69. Ôn tập về số tự nhiên
70. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
71. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
72. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
73. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
74. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
75. Ôn tập về biểu đồ
76. Ôn tập về phân số
77. Ôn tập về các phép tính với phân số
78. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
79. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
80. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
81. Ôn tập về đại lượng
82. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
83. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
84. Ôn tập về hình học
85. Ôn tập về hình học (tiếp theo)
86. Ôn tập về tìm số trung bình cộng
87. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
88. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc
hiệu và tỉ số của hai số đó
89. Luyện tập chung
90. Luyện tập chung
91. Luyện tập chung
92. Luyện tập chung

Giá : 28.457.000 (VNĐ)