CARD KÊT NỐI HBA + Qlogic

CARD KÊT NỐI Bảo Hành
 

 

 

FC HBA + Qlogic

Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile  

 

 

12 tháng

QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA,Full Height,CusKit
Qlogic 2562 Dual Channel 8Gb Optical Fibre Channel HBA PCIe, Low Profile
QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA,Full Height,CusKit
Qlogic 2662, Dual Port 16GB Fibre Channel HBA, Low Profile
Qlogic 2662, Dual Port 16GB, Fibre Channel HBA,Full Height,CusKit
Giá Liên Hệ